Polityka Bezpieczeństwa Serwisu www.inutri.pl

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca INUTRI Dagmara Levernes, ul. Radosna 1, 52-200 Wysoka

2. Zakres zbieranych danych osobowych

Usługodawca, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w zależności od rodzaju świadczonych usług, zbiera i przetwarza m.in. następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko Usługobiorcy
  • Adres e-mail
  • Adres korespondencyjny
  • Numer telefonu

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest zrealizowanie zawartej z Usługobiorcą umowy sprzedaży, ograniczając ich wykorzystanie do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usługi na pożądanym poziomie. Przy realizacji umowy sprzedaży usługodawca wykorzystuje dane rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi, takie jak adres e-mail celem między innymi identyfikacji zamówienia oraz imię i nazwisko i adres korespondencyjny a także numer telefonu celem dostawy zamówienia.

Ponad przetwarzaniem danych w celu niezbędnym do realizacji usługi, Usługodawca może także, za wyraźnie udzieloną zgodą Usługobiorcy, przetwarzać jego dane osobowe – imię i nazwisko i adres e-mail także w celach marketingowych i promocyjnych oraz przekazywania informacji handlowych, w tym wysyłkę newslettera– po uzyskaniu zgody Usługobiorcy.

Dodatkowo, za zgodą Usługobiorcy, przetwarzanie danych osobowych może być ograniczone jedynie do wysyłki newslettera, zawierającego informacje handlowe oraz inne informacje o charakterze marketingowym lub promocyjnym.

Usługodawca zapewnia, że wszystkie zebrane dane osobowe służą głownie realizacji zobowiązań Usługodawcy wobec Usługobiorców. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek ich przekazania wynika (będzie wynikać) z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, na takie działanie.

Usługodawca, jako administrator danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom.

4. Dostęp Usługobiorcy do treści danych osobowych i możliwość ich poprawiania

Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz możliwość ich poprawy. W przypadku zarejestrowanych Usługobiorców, jest to możliwe po zalogowaniu na konto Użytkownika w Serwisie i odpowiednią modyfikację pól obejmujących dane osobowe. W wypadku Usługobiorców niezarejestrowanych, w wypadku chęci dokonania przez Usługobiorcę zmiany danych osobowych, Usługobiorca może – za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie, skontaktować się z Usługodawcą i dokonać zmiany danych osobowych.

5. Dobrowolność podania danych osobowych

Usługodawca podkreśla, że powierzenie danych osobowych do przetwarzania przez Usługobiorcę jest dobrowolne. Usługobiorca musi mieć jednak świadomość, że niepodanie danych niezbędnych do realizacji umowy uniemożliwi Usługodawcy jej zrealizowanie. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji umowy.

6. Ochrona prywatności osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych

Usługodawca zaznacza, iż umowy sprzedaży powinny być zawierane przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Usługodawca nie zbiera jednak i nie weryfikuje informacji, dotyczących wieku osób korzystających z Serwisu i nie ma możliwości zweryfikowania, czy Usługobiorca posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

W celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu, strona www Serwisu używa plików cookie.

Pliki cookie są niewielkimi plikami, zapisywanymi na komputerze Usługobiorcy, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w razie ponownego połączenia z Serwisem z komputera, na którym zostały zapisane.

Usługodawca wykorzystuje cookies w celu ułatwienia Usługobiorcy korzystania z zasobów Serwisu, dostosowania usług oferowanych w ramach Serwisu i jego zawartości do oczekiwań i potrzeb Usługobiorcy, monitorowania ruchu w ramach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z zawartych tam zasobów.

7. Informacje gromadzone z logów dostępowych

Usługodawca zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Usługobiorców oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są przy diagnozie związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW.  Adres IP może być także wykorzystywany w celach statystycznych. Usługodawca nie kojarzy danych osobowych z numerami IP.

Usługodawca oświadcza, iż może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Oświadczenia Usługodawcy

Usługodawca zapewnia, iż jego celem jest zagwarantowanie Usługobiorcom ochrony prywatności na poziomie standardów określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o ochronie danych osobowych a także Prawie telekomunikacyjnym. Usługodawca przestrzega przepisów prawa w zakresie ochrony prywatności.

Usługodawca oświadcza, iż Serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą Usługodawcy przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.

Usługodawca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Usługobiorców, zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych Usługobiorców  zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba osób uprawnionych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.

Wróć do strony głównej | Przejdź do bazy wiedzy 

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

platnosci1

BEZPIECZNA DOSTAWA

ups

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

platnosci_inutri

BEZPIECZNA DOSTAWA

ups

ZNAJDŹ NAS NA

Copyright © 2018 Inutri