Regulamin

 Poniższy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.inutri.pl będącego sklepem internetowym oraz platformą informacyjną.

I. Definicje

1.1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi za pośrednictwem serwisu internetowego inutri.pl – INUTRI Dagmara Levernes, ul. Radosna 1, 52-200 Wysoka, NIP: 884-22-46-740

1.2. Usługobiorca – osoba fizyczna, konsument, dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

1.3. Sklep Internetowy – serwis internetowy umożliwiający zawierania umów sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą

1.4. Wydarzenie – blok kilku powiązanych tematycznie Kampanii Sprzedażowych, wraz z dedykowanymi dla wydarzenia E-produktami oraz dedykowanymi dla wydarzenia artykułami tematycznymi

1.5. Kampania Sprzedażowa – kierowana do Usługobiorcy oferta tematyczna, obejmująca powiązane ze sobą produkty, skorelowane z tematem Wydarzenia

1.6. E-produkt – oferowane przez Usługodawcę treści audiowizualne lub pisane, przybierające postać szkoleń, tutoriali, warsztatów, treningów, itd., wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej

II. Zakres świadczonych usług

2.1. Za pośrednictwem serwisu internetowego www.inutri.pl świadczone są następujące usługi:

a) Sklep Internetowy, którego przedmiotem działalności jest sprzedaż oferowanych Klientom Towarów, w tym suplementów diety, kosmetyków oraz e-produktów.

2.2. Usługodawca oświadcza, iż sprzedawane przez niego suplementy diety i kosmetyki zostały wprowadzone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz przepisami wewnątrzwspólnotowymi.

2.3. Usługodawca oświadcza, iż sprzedawane przez niego suplementy diety i kosmetyki są fabrycznie nowe, dostarczane w formie zapakowanej i przechowywane zgodnie z obowiązującymi normami dla przechowywania tych towarów.

III. Wymagania Techniczne

3.1. Korzystanie z serwisu www.inutri.pl Możliwe jest dla użytkowników posiadających:

a) połączenie z siecią Internet

b) urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową pozwalającą na wyświetlenie dokumentów hipertekstowych, w tym urządzenie mobilne

c) aktywne konto poczty elektronicznej

3.2. W celu bezpiecznego korzystania z serwisu, zalecanym jest aby urządzenie posiadało odpowiednie zabezpieczenia, w tym system antywirusowy, zaporę bezpieczeństwa (firewall), a system operacyjny urządzenia był zaktualizowany do najnowszej dostępnej wersji. Spełnienie przedmiotowych zaleceń nie jest wymagane do korzystania z serwisu.

 IV. Oświadczenia i zobowiązania Stron.

4.1. Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia usługobiorcy regulaminu świadczenia usług nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem zakładki Regulamin zamieszonej na stronie www serwisu oraz poprzez przesłanie aktualnej na chwilę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wersji Regulaminu na adres e-mail Usługobiorcy, wraz z wiadomością potwierdzającą przyjęcie zamówienia na świadczenie usługi.

4.2. Usługodawca zobowiązany jest do nierozsyłania Usługobiorcy niezamówionej informacji handlowej oraz innych informacji nieprzeznaczonych dla Usługodawcy.

4.3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z oferowanych przez Usługodawcę usług zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w razie rejestracji w Serwisie – do nieprzekazywania osobom trzecim danych dostępowych do posiadanego w Serwisie konta.

V. Sklep internetowy.

a. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym (zawarcie umowy, formularz zamówienia, zakupy z rejestracją, zakupy bez rejestracji)

5.a.1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca ma możliwość dokonywania zakupu towarów oferowanych przez Usługodawcę. Zakup dokonywany jest w formie złożenia zamówienia za pośrednictwem rozwiązań udostępnionych w Serwisie.

5.a.2. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę z wyłączeniem okresów konserwacji Serwisu oraz innych przerw technicznych, niezależnych od Usługodawcy.

5.a.3 Dokonane w Sklepie Internetowym zamówienia obsługiwane są przez Usługodawcę w dni robocze, w godzinach od 9.30-15-30.

5.a.4. Usługobiorca może składać zamówienia w Sklepie Internetowym na dwa sposoby:

a) poprzez dokonanie jednorazowej, bezpłatnej rejestracji w Serwisie i założenie konta w Sklepie Internetowym

b) bez dokonywania rejestracji

5.a.6. Dokonując rejestracji w Serwisie i zakładając konto w Sklepie Internetowym Usługobiorca przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe, w tym adres poczty e-mail, imię i nazwisko, datę urodzenia, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy na cele związane z realizacją zawieranych przez Usługobiorcę umów.

5.a.7. Dokonując rejestracji w Serwisie i zakładając konto w Sklepie Internetowym Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w zakresie udostępniania Usługobiorcy informacji handlowej o aktualnych ofertach Sklepu Internetowego lub otrzymywanie newslettera z przygotowywanymi przez Usługodawcę informacjami dotyczącymi przedmiotu działalności Serwisu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przedmiotowym zakresie nie jest warunkiem koniecznym rejestracji w Serwisie.

5.a.8. Dokonując rejestracji w Serwisie i zakładając konto w Sklepie Internetowym Usługobiorca zyskuje dostęp do zarządzania danymi osobowymi, historii dokonanych zakupów oraz może otrzymywać specjalnie dedykowane dla zarejestrowanych Usługobiorców rabaty oraz inne oferty promocyjne.

5.a.9. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonywane są według następującego scenariusza:

a) Usługobiorca kompletuje w wirtualnym Koszyku artykuły, mające być przedmiotem umowy sprzedaży, poprzez zaznaczenie ikony „dodaj do koszka”,

b) Celem zawarcia umowy, po skompletowaniu zamówienia, Usługobiorca wybiera zakładkę „Koszyk”, która przenosi go do listy wybranych artykułów, zawierających oznaczenia artykułu, jednostkowe ceny brutto oraz łączną wartość zamówienia brutto.

c) Zakładka „Koszyk” umożliwia uzupełnienie zamówienia poprzez skorzystanie z ikony „Kontynuuj zakupy”, przenoszącej Usługobiorcę do Sklepu Internetowego

d) Chcąc zakończyć zamówienie Usługobiorca wybiera jedną z trzech opcji:

– „Zakupy bez rejestracji” umożliwiające dokonanie zakupów bez konieczności rejestracji w Serwisie

– „Zaloguj się” umożliwiające dokonanie zakupów za pośrednictwem wcześniej utworzonego konta w Sklepie Internetowym

– „Załóż konto” umożliwiające założenie konta w Sklepie Internetowym, umożliwiającego późniejsze dokonywanie zakupów po uprzednim zalogowaniu w Serwisie

e) po wyborze opcji dokonywania zakupu Usługobiorca dokonuje wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy – z zastrzeżeniem pkt 5.c.7 poniżej, a następnie zatwierdza zamówienie przez wybór pola „Zamów z obowiązkiem zapłaty”,

f) po otrzymaniu zamówienia Usługodawca niezwłocznie wysyła na podany przez Usługobiorcę adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest tożsame z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży. Wraz z potwierdzeniem zamówienia Usługodawca przesyła na adres e-mail Usługobiorcy Regulamin Serwisu o treści obowiązującej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.a.10. Aby zamówienie zostało zrealizowane, Usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiednich pól Formularza Zamówienia oraz do zaakceptowania postanowień przedmiotowego Regulaminu. Potwierdzenie Regulaminu i akceptacja jego postanowień następuje, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią udostępnioną poprzez odnośnik w Formularzu Zamówienia, poprzez zaznaczenie przez Usługobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.a.11. O każdym przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługodawcę na wskazany przez niego adres e-mail. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zaproponowania Usługobiorcy zamiennika wybranego produktu. W razie braku zgody na dokonanie zamiany produktu Usługodawca niezwłocznie dokonuje rozliczenia złożonego zamówienia.

b. Wydarzenia, Kampanie sprzedażowe

5.b.1. Sposób oferowania towarów przez Usługodawcę może przybierać postać Kampanii Sprzedażowych, prowadzonych w ramach poszczególnych Wydarzeń.

5.b.2. Usługodawca zastrzega, iż Wydarzenia i Kampanie Sprzedażowe mogą mieć charakter czasowym, o czym Usługodawca informuje na stronie Wydarzenia.

c. Dostawa i płatności

5.c.1. Podane w Sklepie Internetowym ceny produktów są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT należny zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu zawarcia umowy. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

5.c.2. Koszty dostawy zostaną automatycznie doliczone do wartości zamówienia, w zależności od wybranej przez Usługobiorcę formy dostawy.

5.c.3. W ramach działalności Sklepu Internetowego Usługodawca oferuje następujące sposoby dostarczenia towarów:

– przesyłka kurierska na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami

5.c.4. Koszty dostawy mogą być uzależnione od wartości złożonego przez Usługobiorcę zamówienia. Usługodawca każdorazowo, po przejściu przez Usługobiorcę do Koszyka Zamówienia, przedstawia możliwe koszty dostawy, których wysokość może się różnić w zależności od sposobu dostawy.

5.c.5. Usługodawca oferuje Usługobiorcy następujące formy płatności:

za pośrednictwem platformy Przelewy24

przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem)

– za pośrednictwem platformy PayPal dla klientów dokonujących płatności spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej

5.c.6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z winy Usługobiorcy, w szczególności w wypadku podania błędnego adresu dostawy, nieuzasadnionej odmowy odbioru towaru.

5.c.7 Postanowień wskazanych w pkt. 5.c.1 – 5.c.6 nie stosuje się do dostawy E-Produktów. Dostawa zakupionych E-Produktów odbywać się będzie poprzez udostępnienie linka dostępowego, który po zakupie przesyłany będzie do Usługobiorcy za pomocą wiadomości e-mail.

d. Odstąpienie od zawartej na odległość Umowy Sprzedaży i zwrot towaru

5.d.1. Usługodawca oświadcza, iż postanowienia niniejszej litery stosuje się do umowy sprzedaży zawartej z Usługobiorcą będącym konsumentem, w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny.

5.d.2 Usługobiorca może odstąpić od zawartej na odległość Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od objęcia w posiadanie przedmiotu zamówienia – bez podania przyczyny.

5.d.3. Odstępując od umowy, Usługobiorca zobowiązany jest do złożenia Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Składając oświadczenie, Usługobiorca może skorzystać z Formularza Zwrotu, udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie oraz przesłanego Usługobiorcy wraz z wiadomością zawierającą potwierdzenie zamówienia, o której mowa w pkt. 5.a.9.f)

5.d.4. Aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy mogło zostać uznane za skuteczne, winno być nadane najpóźniej w ostatnim dniu terminu, o którym mowa w pkt 5.d.2. przesyłką poleconą na adres Usługodawcy INUTRI Dagmara Levernes, ul. Radosna 1, 52-200 Wysoka, NIP: 884-22-46-740 lub przesłane w formie wiadomości e-mail na adres dostawa@inutri.pl

5.d.5. Skuteczne złożenie oświadczenia o odstąpieniu powoduje, iż umowa uznawana jest za niezawartą a Usługodawca i Usługobiorca winni są zwrócić sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

5.d.6. W wypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  zgodnie z pkt 5.d.4 powyżej, Usługobiorca zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Koszty zwrotu ponosi Usługodawca. Celem odebrania towaru od Usługobiorcy, po otrzymaniu od Usługobiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Usługodawca uzgadnia z Usługobiorcą termin odbioru zwracanego towaru przez kuriera. W wypadku braku możliwości dokonania przedmiotowych uzgodnień pomiędzy Stronami, koszty zwrotu ponosi Usługobiorca.5.d.7. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości nabytego Towaru związane z korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.d.7. Usługodawca, w terminie nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest zwrócić Usługobiorcy koszty ceny Towaru oraz koszty dostawy Towaru poniesione przez Usługobiorcę przy zamówieniu. W zakresie zwrotu kosztów dostawy Usługobiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów w wysokości najtańszej przewidzianej w Serwisie ceny dostawy, bez względu na wybór przez Usługodawcę dostawy droższej.

5.d.8. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny Towaru i kosztów dostawy w sposób w jaki dokonana została płatność na jego rzecz, chyba że Usługobiorca wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności.

5.d.9. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem należności na rzecz Usługobiorcy do momentu dokonania przez Usługobiorcę zwrotu towaru bądź przekazania przez kuriera potwierdzenia nadania Towaru do Usługodawcy przez Usługobiorcę w oparciu o pkt 5.d.6 powyżej, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.d.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

5.d.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach określonych w postanowieniach powyższych obowiązuje także w odniesieniu do zakupu E-Produktu, z zastrzeżeniem, iż do odstąpienia od umowy dotyczącej E-Produktu nie stosuje się postanowień 5.d.6 i 5.d.7.

5.d.12. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, do odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy sprzedaży znajdą zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. 2017.683).

e. Reklamacje

5.e.1. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

5.e.2. W zakresie nieuregulowanym poniższymi postanowieniami Regulaminu, zastosowanie znajdą art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

5.e.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Usługobiorca o wadzie wiedział, w szczególności jeżeli zakupił Towar, z którego opisu wynikało, że jest to towar uszkodzony i niepełnowartościowy.

5.e.4. Uprawnienia z tytułu rękojmi Usługobiorca realizuje poprzez złożenie Usługodawcy reklamacji, w której może żądać:

– usunięcia wady,

– wymiany Towaru na Towar wolny od wad,

– obniżenia ceny Towaru

– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że przyczyną odstąpienia od umowy nie może być wada towaru o charakterze nieistotnym.

5.e.5. Usługobiorca może złożyć reklamację w następującej formie:

– w formie pisemnej, poprzez skierowanie oświadczenia na adres Usługodawcy INUTRI Dagmara Levernes, ul. Radosna 1, 52-200 Wysoka, NIP: 884-22-46-740

– w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dostawa@inutri.pl

5.f.5. W oświadczeniu o reklamacji Usługobiorca wskazuje co najmniej nazwę zakupionego Towaru, datę zakupu oraz krótki opis ujawnionej wady.

5.f.6. Usługodawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wskazując efekt jej rozpatrzenia.

5.f.7. Jeżeli reklamacja jest usprawiedliwiona, Usługodawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad lub do usunięcia wady w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

5.f.8. W wypadku jeżeli do rozpoznania reklamacji konieczne będzie dokonanie oględzin Towaru, Usługodawca może zobowiązać Usługobiorcę do dostarczenia Towaru, na koszt Usługodawcy, na adres INUTRI Dagmara Levernes, ul. Radosna 1, 52-200 Wysoka, NIP: 884-22-46-740. W takiej sytuacji, termin rozpoznania reklamacji biegnie od dnia dostarczenia Usługodawcy Towaru.

5.f.9. W wypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia rozdziału 5.d. niniejszego Regulaminu.

VI. Promocje, rabaty, wyprzedaże, konkursy

6.1. W zakresie działalności Serwisu Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizacji promocji, wyprzedaży, konkursów oraz rabatów.

6.2. Akcje, o których mowa w pkt. 6.1. mają charakter działań okresowych.

6.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do organizowania specjalnych promocji, wyprzedaży, konkursów oraz rabatów dla Usługodawców zarejestrowanych w Serwisie.

6.4. Zasady promocji, rabatów, wyprzedaży i konkursów są każdorazowo określane w odrębnych Regulaminach, dedykowanych poszczególnym akcjom, udostępnianych w trakcie trwania akcji na stronie internetowej Serwisu.

VII. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca INUTRI Dagmara Levernes, ul. Radosna 1, 52-200 Wysoka, NIP: 884-22-46-740.

7.2. Usługodawca przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce Prywatności, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w tym ustawą o ochronie danych osobowych oraz regulacji wewnątrzwspólnotowych.

7.3. Dokonując rejestracji bądź składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu umów, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji, składania zamówienia bądź wypełniania formularza.

7.4. Ponad przekazanie danych do przetwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt. 7.3. powyżej Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępniania Usługobiorcy w celu przesyłania informacji handlowej o aktualnych ofertach Sklepu Internetowego lub otrzymywanie newslettera z przygotowywanymi przez Usługodawcę informacjami dotyczącymi przedmiotu działalności Serwisu.

7.5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana przez Usługobiorcę dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt. 7.3. powyżej jest niezbędne do wykonania zawieranych umów.

VIII. Udostępnianie i zmiana Regulaminu

8.1. Usługodawca udostępnia w każdym czasie na stronie Serwisu Regulamin w brzmieniu aktualnie obowiązującym, ze wskazaniem daty początkowej jego obowiązywania.

8.2. Usługodawca udostępnia Regulamin na stronie Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie i wydrukowanie przez Usługobiorcę w każdym czasie.

8.3. Ponad sposób wskazany w pkt 8.1. powyżej, Usługodawca udostępnia Regulamin poprzez przesłanie wersji obowiązującej Regulaminu wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym.

8.4. Usługodawca każdorazowo informuje zarejestrowanych Usługobiorców o zmianie Regulaminu, w formie e-mail, na podany podczas rejestracji adres e-mail Usługobiorcy. Usługodawca informuje o zmianie Regulaminu także poprzez zamieszenie odpowiedniej informacji na stronie Serwisu.

8.5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 7 dni od dnia poinformowania Usługobiorców o zmianie Regulaminu i opublikowaniu informacji na stronie Serwisu.

8.6. Do umów zawartych na podstawie starego Regulaminu, nie wykonanych zaś do dnia zmiany Regulaminu, stosuje się postanowienia starego Regulaminu, chyba że nowe postanowienia są względniejsze dla Usługobiorcy.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. W przypadku roszczeń reklamacyjnych lub innych roszczeń pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą dążyć oni będą do polubownego rozwiązania sporu.

9.2. W razie konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania Sądowego dotyczącej roszczeń związanych z funkcjonowaniem Serwisu, Sądem właściwym będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności i Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta i ustawa o ochronie danych osobowych.

9.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2018r.

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

platnosci1

BEZPIECZNA DOSTAWA

ups

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

platnosci_inutri

BEZPIECZNA DOSTAWA

ups

ZNAJDŹ NAS NA

Copyright © 2018 Inutri